Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Pravidla obchodu (Obchodní podmínky)

1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.

2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. Prodejce si vyhrazuje možnost změny cen, barvy a pod., ale vždy na to bude zákazník předem upozorněn.

4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp. Dále si prodejce vyhrazuje právo, na možnost zrušení objednávky. Na tuto skutečnost bude kupující vždy upozorněn mailem nebo telefonicky.

Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro spotřebitele, Obchodní zákoník pro právnické a fyzické osoby při prodeji na IČO a používání výrobku v provozech). Pokud není u zboží uvedeno jinak, je záruční doba pro firmy a zboží používáné na komerční účely 12 měsíců dle obchodního zákoníku a na zboží pro domácí účely je záruka 24 měsíců dle občanského zákoníku. Což v praxi znamená je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl poškozen působením živlů. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje). Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN. Výrobek byl poškozen používáním neoriginálním spotřebním materiálem (barv. pásky, baterie a pod.)

Postup při reklamaci :

1.Informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem nebo poštou.

2.Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu, nebo domluvte jiný postup (např.osobně).

3.Do zásilky uveďte důvod reklamace a doporučujeme přiložit kopii daňového dokladu a záručního listu pro rychlejší vyřízení reklamace u výrobce.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Záruční doba se prodlužuje a dobu kdy bylo zboží v opravě.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v následujících případech.

Objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné. Cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží na bankovní účet do 30 dnů. Náklady spojené s dopravou se nevrací. Pokud se na zboží projeví jakákoliv závada, je nutné postupovat dle reklamačního řádu.

Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Poškození zboží při přepravě:

Spotřebitel: Pokud se Vám zdá zjevně poškozený obal, překontrolujte obsah ještě před převzetím od přepravce. Po převzetí co nejdříve překontrolujte zásilku v případě poškození nás kontaktujte co nejdříve (nejlépe do 24 hodin), aby byla bezproblémová reklamace u přepravce. Podnikatel: Pokud se Vám zdá zjevně poškozený obal, překontrolujte obsah ještě před převzetím od přepravce. Po převzetí co nejdříve překontrolujte zásilku v případě poškození nás nebo přepravce kontaktujte co nejdříve (nejdéle do 24 hodin), aby byla bezproblémová reklamace u přepravce. Pokud tak neučiníte není možné brát na pozdější reklamaci zřetel.

Ochrana osobních údajů kupujícího:

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží a vyhodnocením provozu, funkce a hospodářských výsledků firmy Pavel Pechtor – Royal e-liquid kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího provádí pouze přesně určení pracovníci prodávajícího. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře „Košík“ souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu. Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění. Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Košík“. Prodávající uzavřenou smlouvu o koupi zboží archivuje, přičemž je přístupná pouze přesně určeným pracovníkům prodávajícího.

Provozovatel E-shopu:

Pavel Pechtor

Banskobystrická 122

Brno 62100

IČ: 415 63 409